Steunpunt Taal en Rekenen VO

Voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen

woensdag 19 december 2012

De bewindslieden van OCW hebben op 19 december 2012 de vierde voortgangsrapportage Nederlandse taal en rekenen naar de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van de pilots in vo en mbo geven aanleiding tot maatregelen. 

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs houden deze in dat de centrale examens Nederlands een jaar later aangepast worden aan de referentieniveaus, dus vanaf examenjaar 2014-2015. De rekentoets wordt volgens plan ingevoerd vanaf 2013-2014, maar leerlingen kunnen er de eerste twee jaren nog niet op zakken; de rekentoets maakt vanaf 2015-2016 deel uit van de slaag-/zakregeling. Tussen de leerwegen van het vmbo zullen de exameneisen verschillen: oplopend van basisberoepsgerichte naar theoretische leerweg. Referentieniveau 2F blijft de ondergrens, maar de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo krijgt meer tijd om aan het vereiste niveau 2F te voldoen: voor Nederlands en rekenen mag de normering in 2013-2014 en 2014-2015 tijdelijk onder 2F liggen.

Middelbaar beroepsonderwijs
Voor Nederlandse taal wordt de pilotperiode met een jaar verlengd: centrale examinering wordt voor mbo-4 verplicht vanaf 2014-2015 en voor mbo-2/3 vanaf 2015-2016. Voor rekenen wordt de pilotperiode met twee jaar verlengd: invoering centrale examinering voor mbo-4 in 2015-2016 en voor mbo-2/3 in 2016-2017. Tot de verplichte centrale examinering maken de mbo-examens Nederlandse taal en rekenen geen deel uit van de slaag-/zakregeling.

Downloads
Hieronder vindt u de links naar de website van OCW (met de rapportage van de bewindslieden en bijlagen) en het samenvattende servicedocument van het Steunpunt.