Steunpunt Taal en Rekenen VO

Vangnet treedt niet in werking voor vwo, de rekentoets telt ook volgend schooljaar nog niet mee voor havo en vmbo

dinsdag 14 juni 2016

Op 14 juni hebben de bewindspersonen van OCW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rekenen en taal in het vo en mbo. Voor het vo bevat de brief informatie over de volgende onderwerpen:

  1. Besluit over het vangnet in het vwo.
  2. Besluit over het meetellen van het resultaat van de rekentoets in schooljaar 2016-2017 voor het havo en het vmbo.
  3. Resultaten van de rekentoets vo.
  4. De agenda rekenonderwijs vo/mbo.
  5. Onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen voor Nederlandse taal en rekenen.
  6. Wetsvoorstel differentiatie exameneisen Nederlands en rekenen.