Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Minister houdt vast aan examen 2F voor vmbo-bb

donderdag 8 maart 2012
Minister Van Bijsterveldt gaat niet in op het voorstel het examen Nederlandse taal en rekenen voor het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) op niveau 2F te vervangen door een diagnostische toets. Ook ziet ze nu nog geen reden om van het beoogde tijdpad af te wijken. Dit laat de minister weten in een reactie op de brief van de VO-raad, AOC Raad, MBO Raad en Stichting Platforms Vmbo (SPV) van 21 november 2011. In deze brief drongen de organisaties aan op bijstelling v.. lees meer
 

APS lanceert site over schoolbreed taal- en rekenbeleid

dinsdag 28 februari 2012 Beleid taal en rekenen vo
In opdracht van OCW, en met zijdelingse betrokkenheid van het Steunpunt taal en rekenen vo, heeft APS een website gelanceerd over taal- en rekenbeleid in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelen en uitvoeren van taal- en rekenbeleid - een direct gevolg van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen - houdt veel vo-scholen bezig. Onlangs nog benadrukte de minister in een brief aan de Kamer de noodzaak van een schoolbrede aanpak.. lees meer
 

Samenvatting protocol dyscalculie BAO - SBO - SO

donderdag 12 mei 2011 Samenvatting Protocol Dyscalculie
Het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD) biedt een stappenplan voor passend rekenwiskundeonderwijs wanneer de rekenwiskunde ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het Protocol ERWD richt zich op het onderwijs aan alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het is geschreven voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met rekenwiskunde-.. lees meer
 

Verder met rekenen voor het vmbo

dinsdag 22 maart 2011
Nogal wat leerlingen die het vmbo binnenkomen, beschikken over een gebrekkige rekenvaardigheid, zeker in de basisberoepsgerichte leerweg. Bestaande lesmaterialen in het vmbo voorzien veelal niet in de leerbehoeften van deze leerlingen. SLO heeft voor hen de lesmap Verder met rekenen ontwikkeld.  Naar de website van de SLO lees meer
 

Concretisering Referentiekader rekenen

dinsdag 22 maart 2011
Wat betekenen de niveaus 2F en 2S nu eigenlijk voor de onderscheiden rekendomeinen? Wanneer kunnen we zeggen dat een leerling een taak uitvoert op het niveau van 2F of 2S? SLO heeft de refentieniveaus 2F en 2S voor rekenen geconcretiseerd. Deze concretisering heeft tot doel scholen, auteurs van lesmethoden en andere belangstellenden informatie te geven over hoe de rekendoelen uit deze referentieniveaus geïnterpreteerd kunnen worden. Bij elk rekendoel wordt een toelichting.. lees meer
 

Resultaten enquêtes referentiekaders taal en rekenen

dinsdag 11 januari 2011
Najaar 2010 vroeg het Steunpunt in samenwerking met de Stichting Platforms VMBO, de VO-raad en de VVVO docenten taal en rekenen én leidingevenden vmbo, havo en vwo om, middels een tweetal enquêtes, hun mening te geven over de referentiekaders taal en rekenen. De resultaten van die enquêtes zijn inmiddels bekend en uitgewerkt in twee rapportages (voor vmbo en havo-vwo).   lees meer