Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Brief gebruik rekenmachines bij examens naar Tweede Kamer

dinsdag 10 april 2012
Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van OCW in de Tweede Kamer is een motie ingediend waarin wordt gesteld dat veel leerlingen en studenten elementaire rekenvaardigheden en wiskundige bewerkingen niet meer beheersen door het gebruik van een (grafische) rekenmachine. De minister trad daarop in overleg met het College voor Examens over het uitsluiten van het gebruik van de rekenmachine bij toetsen in het basisonderwijs en het drastisch beperken va.. lees meer
 

Handreikingen schoolexamen Nederlands vo

donderdag 5 april 2012
Bij de herziening van de examenprogramma’s in 2007 publiceerde SLO de Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo en die voor het schoolexamen Nederlands vmbo. Het doel van de handreikingen is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor havo/vwo en vmbo opnieuw gewijzigd in verband met de invoering van het referentiekader taal en rekenen.Voor meer informatie en om de handreikingen te .. lees meer
 

Minister houdt vast aan examen 2F voor vmbo-bb

donderdag 8 maart 2012
Minister Van Bijsterveldt gaat niet in op het voorstel het examen Nederlandse taal en rekenen voor het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) op niveau 2F te vervangen door een diagnostische toets. Ook ziet ze nu nog geen reden om van het beoogde tijdpad af te wijken. Dit laat de minister weten in een reactie op de brief van de VO-raad, AOC Raad, MBO Raad en Stichting Platforms Vmbo (SPV) van 21 november 2011. In deze brief drongen de organisaties aan op bijstelling v.. lees meer
 

APS lanceert site over schoolbreed taal- en rekenbeleid

dinsdag 28 februari 2012 Beleid taal en rekenen vo
In opdracht van OCW, en met zijdelingse betrokkenheid van het Steunpunt taal en rekenen vo, heeft APS een website gelanceerd over taal- en rekenbeleid in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelen en uitvoeren van taal- en rekenbeleid - een direct gevolg van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen - houdt veel vo-scholen bezig. Onlangs nog benadrukte de minister in een brief aan de Kamer de noodzaak van een schoolbrede aanpak.. lees meer
 

Samenvatting protocol dyscalculie BAO - SBO - SO

donderdag 12 mei 2011 Samenvatting Protocol Dyscalculie
Het Protocol Ernstige Reken/Wiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD) biedt een stappenplan voor passend rekenwiskundeonderwijs wanneer de rekenwiskunde ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt. Het Protocol ERWD richt zich op het onderwijs aan alle leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het is geschreven voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met rekenwiskunde-.. lees meer
 

Verder met rekenen voor het vmbo

dinsdag 22 maart 2011
Nogal wat leerlingen die het vmbo binnenkomen, beschikken over een gebrekkige rekenvaardigheid, zeker in de basisberoepsgerichte leerweg. Bestaande lesmaterialen in het vmbo voorzien veelal niet in de leerbehoeften van deze leerlingen. SLO heeft voor hen de lesmap Verder met rekenen ontwikkeld.  Naar de website van de SLO lees meer