Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Brief van de raden aan de vaste Kamercommissie voor OCW

dinsdag 8 oktober 2013
De VO-raad, PO-Raad, NRTO, AOC Raad en de MBO Raad hebben voorafgaand aan het overleg van de vaste Kamercommissie voor OCW met staatssecretaris Sander Dekker, gepland op 9 oktober, een brief aan deze commissie gestuurd. In de brief verzoeken ze de vaste Kamercommissie onder andere er met hen voor te pleiten dat de resterende tijd, voordat de referentieniveaus een diplomavoorwaarde worden, benut wordt voor onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus.&n.. lees meer
 

Nieuwe voorbeeldtoetsen beschikbaar

vrijdag 4 oktober 2013
In 2013/2014 wordt de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. In 2012 en 2013 is de rekentoets VO, als pilot, op een groot aantal scholen afgenomen. Op basis van deze pilot zijn voorbeeldtoetsen samengesteld. Deze voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om inzicht te geven in de inhoud van de rekentoets VO. De nieuwe voorbeeldrekentoetsen 2F en 3F zijn beschikbaar op de website van Cito.  Zij zijn alleen in pdf-formaat beschikbaar. Zo is de inhoud van deze toetsen te b.. lees meer
 

CvE Brochure 'Kaders rekentoets 2014', regels en informatie

dinsdag 1 oktober 2013
De nieuwe brochure 'Kaders rekentoets vo 2014', regels en informatie vmbo 2F en havo/vwo 3F is samen met de bijbehorende activiteitenplanning uitgebracht door het College voor Examens. Veel scholen hebben geïnformeerd naar deze stukken in verband met hun eigen planning. Beide documenten kunt u downloaden via de linkjes onderaan. Meer informatie treft u aan via het linkje naar Examenblad.nlDe brochure bevat belangrijke informatie voor examensecretarissen, rekencoördinator.. lees meer
 

Vijfde voortgangsrapportage over taal en rekenen

donderdag 26 september 2013
Op 26 september 2013 hebben staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker de Tweede Kamer met de vijfde voortgangarapportage taal en rekenen geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen, het implementatietraject en de maatregelen die op een aantal fronten genomen zijn of worden.Onderstaand treft u een samenvatting (als download in pdf-formaat) aan van deze voortgangsrapportage v.. lees meer
 

Vooraankondiging conferenties Dyscalculie

woensdag 25 september 2013
In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt de KPC Groep in samenwerking met de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo het Masterplan Dyscalculie*).Over dyscalculie en ernstige rekenproblemen worden in december voor de onderwijssectoren po/so, vo/vso/pro en mbo op drie verschillende dagen conferenties georganiseerd. Noteert u onderstaande datum voor de vo-conferentie alvast in uw agenda:- maandag 9 december voor vo, vso en praktijk o.. lees meer
 

Download brochures Werken aan vaktaal

donderdag 19 september 2013
Hoe kan ik de vaktaalontwikkeling van mijn leerlingen in mijn lessen goed ondersteunen? In 2012 hebben docenten vo van verschillende vakken samen met APS, CPS, Expertisecentrum Nederlands, KPC en SLO geprobeerd deze vraag voor hun eigen situatie te beantwoorden. Ze hebben scenario’s ontwikkeld en in lesvoorbeelden voor verschillende vakken uitgewerkt. Het resultaat is geclusterd in vier brochures die u hier kunt downloaden:mens- en maatschappijvakken;exacte vakken;talen;.. lees meer