Steunpunt Taal en Rekenen VO

Minister houdt vast aan examen 2F voor vmbo-bb

donderdag 8 maart 2012

Minister Van Bijsterveldt gaat niet in op het voorstel het examen Nederlandse taal en rekenen voor het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) op niveau 2F te vervangen door een diagnostische toets. Ook ziet ze nu nog geen reden om van het beoogde tijdpad af te wijken.
 
Dit laat de minister weten in een reactie op de brief van de VO-raad, AOC Raad, MBO Raad en Stichting Platforms Vmbo (SPV) van 21 november 2011. In deze brief drongen de organisaties aan op bijstelling van het invoeringstijdpad en op diagnostische toetsen in vmbo-bb in plaats van examens. Ter onderbouwing werden metingen van Cito aangehaald als indicatie van het mogelijk ongunstig effect op de slaagkansen van leerlingen van een verzwaarde slaag-/zakregeling en het meetellen van de referentieniveaus.
 
In haar brief van 7 februari 2012 geeft de minister aan dat de Cito-metingen uit 2009 en 2010 niet geschikt zijn voor een goede inschatting van de examenresultaten in 2014. Leerlingen hebben ook nog niet kunnen profiteren van de extra onderwijsinspanningen die scholen nu doen voor rekenen en taal. Voor een goede inschatting gebruikt ze vooral de resultaten van de pilottoetsen en –examens. Ze zegt toe deze in het najaar van 2012, wanneer de uitkomsten van de eerste pilottoetsen en –examens beschikbaar zijn, met de organisaties te bespreken om tot verantwoorde vervolgstappen te komen.
 
Zowel de brief van de minister als de brief van onder meer de VO-raad kunt u hieronder downloaden.