Steunpunt Taal en Rekenen VO

Kamerbrief over taal en rekenen

woensdag 17 december 2014

 

Op 17 december hebben de minister en de staatssecretaris van OCW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin de Kamer geïnformeerd wordt over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Deze brief is geschreven naar aanleiding van de Voortgangsrapportage van juni 2014 en vanwege het advies van de Commissie verantwoorde invoering rekentoets (de commissie Steur).

In de brief worden de maatregelen beschreven die OCW voornemens is te nemen naar aanleiding van de adviezen van de commissie Bosker. Tevens wordt aangegeven hoe OCW het advies van de Commissie Steur wil overnemen.

Het Steunpunt heeft bij de brief een servicedocument voor het vo gemaakt met een samenvatting van de beschreven maatregelen en onderzoeken. Versie 3.0 is op één punt aangevuld t.o.v. V 2.0, op 8 januari 2015.