Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brief gebruik rekenmachines bij examens naar Tweede Kamer

dinsdag 10 april 2012

Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van OCW in de Tweede Kamer is een motie ingediend waarin wordt gesteld dat veel leerlingen en studenten elementaire rekenvaardigheden en wiskundige bewerkingen niet meer beheersen door het gebruik van een (grafische) rekenmachine.
 
De minister trad daarop in overleg met het College voor Examens over het uitsluiten van het gebruik van de rekenmachine bij toetsen in het basisonderwijs en het drastisch beperken van het gebruik van een (grafische) rekenmachine bij toetsen en examens in het voortgezet onderwijs.
 
Samengevat luidt het advies van het CvE:

  • In het po is bij de huidige Cito-eindtoets een rekenmachine niet toegestaan. Omdat aansluiten op de referentieniveaus ook verstandig gebruik van de rekenmachine impliceert, concludeert het CvE dat het terugdringen van het gebruik van de rekenmachine in het po niet aan de orde is.
  • Bij de huidige centrale examens in vo mag een rekenmachine gebruikt worden. Het CvE stelt dat het terugdringen van het gebruik van de gewone rekenmachine bij de centrale examens niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan andere exameneisen.
  • Voor de grafische rekenmachine geldt dat het CvE het gebruik ervan heroverweegt. Dat heeft al geleid tot de afschaffing van de grafische rekenmachine bij het centraal examen economie. Bij wiskunde zouden echter veel examenonderdelen zonder grafische rekenmachine niet langer op een goede manier kunnen worden getoetst. Een verdere terugdringing van de grafische rekenmachine leidt niet tot betere algebra├»sche vaardigheden.

In haar brief van 5 april 2012 informeert minister Van Bijsterveldt de Tweede Kamer over het advies van SLO en CvE. Zowel de brief van de minister als de bevindingen van SLO en het CvE kunt u hieronder downloaden.