Steunpunt Taal en Rekenen VO

Advies cie Bosker en startrapportages Steunpunten naar Tweede Kamer

woensdag 28 mei 2014

Vooruitlopend op de voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014 hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker op 28 mei de volgende documenten naar de Tweede Kamer gestuurd:
- het advies van de commissie Bosker: 'Advies over de uitwerking van de referentieniveaus 2F en 3F voor rekenen in toetsen en examens'.
- de startrapportage intensiveringsgesprekken rekenen met ruim 320 scholen, Steunpunt taal en reken vo: 'Rekenen op het vo'.
- de startrapportage intensiveringsgesprekken rekenen, Steunpunt taal en rekenen mbo: 'Over rekenen gesproken.'

Onderstaand treft u deze documenten als download aan en tevens een linkje naar de berichtgeving op rijksoverheid.nl.